Stuurgroep zoekt naar alternatief subsidie dorpshuis

DOEZUM - De stuurgroep realisatie dorpshuis Doezum is te rade gegaan bij andere partijen om subsidie te krijgen voor het dorpshuis. Inmiddels zijn er onder meer gesprekken gevoerd over mogelijkheden met het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Doezum.

In een eerder stadium gaf de provincie Groningen aan geen subsidie te verstrekken voor de realisatie van een dorpshuis in Doezum.

Deze mededeling kwam eind 2018. De gemeente Grootegast heeft daaropvolgend bij de stuurgroep realisatie dorpshuis Doezum aangegeven dat het opnieuw in procedure brengen van het oorspronkelijke plan niet verstandig lijkt. Verwacht wordt dat dit plan op onvoldoende steun kan rekenen, en dat daardoor ook subsidieverlening minder kans van slagen heeft. Daarnaast zou een halfjaar gewacht moeten worden zonder de zekerheid dat de provinciale subsidie dan wel verleend zal worden. Tevens is het in verband met de komende provinciale verkiezingen onzeker of een soortgelijke subsidie in de toekomst nog beschikbaar is.

Gesprekken

De stuurgroep is hierna in overleg geweest met de betrokken Doezumer organisaties als het college van kerkrentmeesters van de Protestante gemeente Doezum en met het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Doezum. Er is gekeken naar mogelijke alternatieven die zowel financieel en exploitabel haalbaar zijn. Hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de dorpsbewoners, zoals uitgesproken in de enquête van 2016.

Alternatief

Enkele alternatieven zijn inmiddels voorzichtig verkend. In een later stadium zal moeten worden getoetst of met deze alternatieven voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de Doezumers. Binnenkort zal het dorp hierover worden bijgepraat.