Bezuinigingen De Marne op koers

LEENS - Het college van burgemeester en wethouders van De Marne heeft de begroting voor de komende vier jaar rond.

In 2012 en 2013 wordt de algemene reserve nog aangesproken. De hoogte van de reserves blijven daarbij op een verantwoord niveau. De gemeente is voor haar financiële positie sterk afhankelijk van de rijksbijdragen uit het gemeentefonds. Hierop is fors gekort. Daarnaast verwacht het college lagere opbrengsten uit de leges voor omgevingsvergunningen als gevolg van de vereenvoudiging van de vergunningverlening. De financieel lastige situatie is niet nieuw voor de gemeente De Marne. In het financiële herstelplan 2010-2013 is reeds een bezuinigingstaakstelling opgenomen van ruim 4 miljoen euro. Bij de presentatie van de begroting 2012 is hiervan overigens al 60 procent gerealiseerd. Vanaf 2014 is het financiële resultaat weer positief. Om dit te bereiken moesten er belangrijke afwegingen worden gemaakt. Zo stelt het college voor de bibliotheekvoorzieningen in Zoutkamp en Eenrum niet langer in stand te houden. De geplande OZB verhoging met 5 procent voor de komende jaren wordt ook toegepast voor het jaar 2015. Ook wordt er gekort in de subsidieverstrekkingen. Momenteel wordt er gewerkt aan (nog) meer te gaan samenwerken met de gemeenten Bedum en Winsum. De behandeling in de raad is dinsdag 1 november 2011.