Onlanden moet (veel) meer water kunnen bergen

LEEK - Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest besloot woensdag 19 december tot aanpassing van de waterberging De Onlanden. De waterberging moet in de toekomst een maximale waterstand van 15 centimeter boven NAP aan kunnen. Momenteel kan de waterberging een maximale waterstand aan van 20 centimeter beneden NAP. Een verschil van 35 centimeter.

Het natuurgebied De Onlanden heeft niet alleen een functie voor de natuur, maar is ook ingericht als waterberging. Aanleiding voor de aanleg van de waterberging was het hoogwater van 1998. Door hevige regenval en het niet kunnen lozen van al dat water stond het water in grote delen van provincie en stad Groningen dreigend hoog. Vandaar dat de waterberging is aangelegd.

Gebaseerd op de nieuwste KNMI-klimaatscenario’s zal hevige regenval en stijging van de zeespiegel naar verwachting verder toenemen. Daarom moet het waterschap extra maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen voor de regionale dijken, de dijken binnen het waterschap. Het uitgebreide pakket aan maatregelen moet de komende jaren worden uitgevoerd. De aanpassing van de waterberging De Onlanden is onderdeel van dit maatregelenpakket.