Gemeenteraden Westerkwartier akkoord met kadernotitie herindeling

LEEK - De vier gemeenteraden in het Westerkwartier hebben woensdag de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Deze kaders worden verder uitgewerkt in het Herindelingsontwerp, dat de formele basis vormt voor de herindeling. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn voornemens op 1 januari 2019 tot één gemeente te fuseren. De vastgestelde kadernotitie levert de bouwstenen voor het Herindelingsontwerp. In deze notitie staan de missie, de kernwaarden en de identiteit van de nieuwe gemeente omschreven. Dit is gedaan aan de hand van sociaal-maatschappelijke thema’s zoals cultuur, onderwijs, sport, duurzaamheid en sociaal domein. En aan de hand van ruimtelijk-economische thema’s zoals wonen, lokale economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, financiën, milieu, natuur, verkeer en vervoer. Om te komen tot een gemeentelijke herindeling is het opstellen van een Herindelingsontwerp nodig. In dit ontwerp staat onder meer de begrenzing van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde fusiedatum (1 januari 2019). Verder wordt in dit ontwerp ingegaan op het waarom van de fusie.

Professionaliteit

Daarbij komen onder meer de professionaliteit van de ambtelijke organisatie en het financiële toekomstbeeld aan bod. Een belangrijk onderdeel van het Herindelingsontwerp is de toekomstvisie. Deze visie geeft weer wat voor gemeente de nieuwe gemeente wil zijn. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in diverse visiedocumenten over onder meer samenwerking, burgerparticipatie, dienstverlening en de nieuwe gemeentelijke organisatie. De gemeenten willen graag de mening van hun inwoners over de herindeling en de nieuw te vormen gemeente horen. Met inbreng van hen willen we de in de kadernotitie vastgestelde uitgangspunten verder uitwerken. De komende maanden organiseren de gemeenten hiertoe onder meer een enquête en diverse (burgerparticipatie)bijeenkomsten.

Website

De vier gemeenten hebben een gezamenlijke website gelanceerd met informatie over de aanstaande herindeling http://herindeling.westerkwartier.nl. De website is in ontwikkeling en wordt gaandeweg uitgebreid. Daarnaast houden de gemeenten de inwoners op de hoogte via onder meer de gemeentepagina, gesprekken, bijeenkomsten en social media. Voor de zomer betrekken de gemeenten de inwoners op diverse manieren bij de totstandkoming van het Herindelingsontwerp. Na de zomer wordt het Herindelingsontwerp ter vaststelling voorgelegd aan de vier raden. Dit is een voorgenomen besluit om te fuseren. Vervolgens wordt het herindelingsontwerp formeel ter inzage gelegd. Inwoners kunnen dan een zienswijze indienen op het ontwerp. De raden besluiten of en hoe zij deze zienswijzen in het Herindelingsontwerp verwerken. Vanaf dat moment heet het herindelingsontwerp formeel een herindelingsadvies. Het herindelingsadvies wordt verstuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die stuurt het, voorzien van een eigen advies, door naar de minister. Daarna volgt de procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente.