GroenLinks Zuidhorn: geen vervuiling door hoogspanningsmasten

ZUIDHORN - De fractie van GroenLinks in Zuidhorn wil géén hoogspanningsleidingen door het Middag-Humsterland laten aanleggen. GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek pleitte hiervoor in de gemeenteraad.

Zijn fractie wil eigenlijk dat de gemeente helemaal nee zegt tegen de bovengrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding door het Middag-Humsterland. De nieuwe verbinding wordt grotendeels op het tracé van bestaande verbindingen gerealiseerd, globaal tussen Aduard/Den Horn en de stad. Die bestaande kabels en masten worden dus vervangen. Daar komen minder hoogspanningsmasten voor terug. Tennet heeft zich ingespannen om de bouw zo strak mogelijk op de bestaande masten te realiseren, wat zowel ruimtelijk prettig is als voor de overlast van het bouwen. Goed nieuws is ook dat de straling van deze modernere kabelverbinding een stuk geringer is dan die van de bestaande kabels.

Ondergronds

GroenLinks-fractiewoordvoerder Michiel Pellenbarg: “Op landelijk niveau is in principe besloten deze nieuwe 380 kV verbindingen ondergronds te willen realiseren. In de Randstad gebeurt dat ook al. De techniek op dit punt gaat zo snel, dat nu al weer veel meer mogelijk is dan een jaar geleden toen men begon te schrijven aan de stukken die nu bij ons voorliggen." "In de voorgelegde milieu-effectrapportage wordt nog ouderwets betoogd dat de milieuwinst te gering is ten opzichte van de extra kosten, wanneer we ook in het Middag-Humsterland de verbinding ondergronds zouden leggen. Hier worden dus weidevogels en landschappelijke kwaliteit ingeruild tegen euro’s. Wat doen wij als vertegenwoordigers van de kiezers hier dan nog?"

Keuzes

"Laat het Centraal Planbureau dan maar bepalen wat er moet gebeuren in het land. Dat moet dus echt niet. Nee, het gaat hier om echte keuzes. Vanuit principes en vanuit visie. et planologisch proces voor deze verbinding begint nu pas. Er ligt dus nog niets vast. Aan ons is het dus op dit moment om glashelder te laten blijken dat wij een ondergrondse aanleg van deze bekabeling willen in het Middag-Humsterland. Dit moet in niet mis te verstane verwoorden aan het Rijk duidelijk worden gemaakt.” Uiteindelijk heeft de meerderheid van de gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen. Die vraagt om een laatste afweging van de alternatieven voor de definitieve besluiten. Het ondergrondse alternatief zou overigens eventueel ook op milieubezwaren kunnen stuiten in Middag-Humsterland. Het andere alternatief is het omleggen van de leiding buiten om het Middag-Humsterland. Alle fracties stemden vóór de motie van GroenLinks, behalve die van het CDA.