GroenLinks: Hoogspanningskabel slecht voor natuur en landschap

REGIO - De Statenfractie van GroenLinks in Groningen heeft woensdag bij een informatiebijeenkomst op het provinciehuis kritiek geuit op de aanleg van een hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Hoogkerk.

Grootste problemen zijn de aantasting van het open landschap in het Reitdiepdal en Middag-Humsterland en de negatieve effecten op weidevogels. Statenlid Harrie Miedema stelt voor om een gedeelte van de hoogspanningskabel ondergronds aan te leggen. Als dat niet kan, dan dient de achteruitgang van landschap en natuur zoveel mogelijk gecompenseerd te worden. Het Ministerie van Economische Zaken vraagt aan Provinciale Staten om te reageren op een voorontwerp inpassingsplan voor de aanleg van een 380 kv-hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Hoogkerk. Vanmiddag 3 februari werd hierover een bijeenkomst georganiseerd op het provinciehuis in Groningen.

Mer

In het bijbehorende Milieueffectrapport (Mer) staat dat zoveel mogelijk rekening is gehouden met bewoners die onder de hoogspanningskabel wonen, en dat daarom tussen Bedum en het Reitdiep voor een nieuw tracé wordt gekozen ten opzichte van de bestaande hoogspanningsleiding. GroenLinks is tevreden dat er veel rekening wordt gehouden met bewoners, maar in het Mer staat dat er nu wel stevige negatieve effecten optreden op het open landschap en op de weidevogels. Het open landschap tussen Bedum en het Reitdiep wordt aangetast door een groot aantal hoge hoogspanningsmasten met bijbehorende kabels. Goede weidevogelgebieden in de Winsumermeeden en het Reitdiepdal krijgen ook veel last van de nieuwe leiding, omdat bekend is dat er in een brede strook onder de kabels geen weidevogels broeden. GroenLinks vindt dat dit niet zonder meer kan. Statenlid Harrie Miedema: “Een mogelijkheid om negatieve effecten te voorkomen is het ondergronds aanleggen van de leiding. Dat kost geld, maar dan los je wel de problemen op. Als dit niet mogelijk is, dan moeten de waarden voor het landschap en de weidevogels die verloren gaan, zoveel mogelijk gecompenseerd worden”. Compensatie kan o.a. door nieuwe gebieden geschikt te maken voor weidevogels, bijvoorbeeld door percelen te vernatten (plas-dras). GroenLinks verwacht van het college van GS dat men deze zienswijze overneemt in haar reactie op het ontwerp inpassingsplan van het ministerie.