College Leek presenteert sluitende Begroting 2017

LEEK -  Het college van Leek heeft de Programmabegroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de Begroting 2017 bepaald bij de behandeling van de Kadernota 2017-2020, die in juli is vastgesteld.

Bij de kadernota werd nog uitgegaan van een eenmalige bezuiniging van 800.000 euro om een sluitende begroting te kunnen presenteren voor het jaar 2017. Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten is een bezuiniging niet meer nodig. De Begroting 2017 sluit met een klein positief resultaat van bijna 9.000 euro. Belastingen De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt, evenals in voorgaande jaren, verhoogd met het door het Rijk ingestelde maximum  verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor 2017 geldt een macronorm van 1,97%. Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. De tarieven voor afvalstoffenheffing blijven in 2017 ongewijzigd. De tarieven voor rioolheffing worden verhoogd met 3,65%. De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage (stand april 2016 0,0%). Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen. Forse tegenvaller In de kadernota werd nog een forse eenmalige tegenvaller verwacht als gevolg van wettelijke verplichtingen ten aanzien van de uitbetaling van de vakantietoelage in 2017. Nu blijkt dat een groot deel hiervan, namelijk 250.000 euro ten laste van het huidige jaar moet worden gebracht. Daarnaast laten de financiële rapportages, waarin het college de financiën meerdere keren per jaar tegen het licht houdt, een structureel voordeel zien. Onvoorziene uitgaven Verder kiest het college ervoor om het budget voor onvoorziene uitgaven eenmalig te verlagen met 60.000 euro. Door een solide financieel beleid te voeren hoeft het college dit budget niet of nauwelijks aan te spreken. Ook in de jaren na 2017 worden overschotten verwacht. Hiermee kan de financiële positie van de gemeente verbeterd worden. Het college is content te constateren dat het financieel gezien de goede kant opgaat en dat er ruimte is om voorzieningen die van belang zijn voor een leefbare samenleving in stand te houden of zelfs een impuls te geven. Het college blijft zich sterk maken voor inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden. Ook de komende jaren is er ruimte om voor hen een vangnet te bieden.   De Begroting ligt vanaf 14 oktober ter inzage op het gemeentehuis en is ook te vinden op www.leek.nl.