Sluitende begroting van college Marum

MARUM - Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

De begroting 2017 laat een tekort zien van circa € 163.000. Dit tekort wordt vrijwel geheel veroorzaakt door andere verslaggevingsregels waaraan gemeenten vanaf 2017 moeten voldoen. Vanaf 2017 verwacht de gemeente weer zwarte cijfers te kunnen schrijven van circa € 134.000. Zoals veel andere gemeenten wordt ook Marum geconfronteerd met oplopende rijkskortingen binnen de in 2015 naar de gemeenten overgehevelde taken op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Voor 2016 moet een korting van ruim € 250.000 worden opgevangen, de jaren daarna oplopend tot uiteindelijk € 500.000 in 2020. Het college acht het mogelijk deze Rijkskortingen binnen de begroting te kunnen opvangen. Woonlasten De gemeente verhoogt de tarieven voor de onroerende zaakbelasting slechts trendmatig. Daarnaast stijgt het tarief voor de afvalstoffenheffing licht (€ 8,-- per huishouden). Daar tegenover daalt het rioleringstarief met eveneens € 8,-- per aansluiting. Per saldo stijgen de totale woonlasten gemiddeld met iets meer dan 1 %. Centrumplan Nadat in 2016 de verbetering van het parkeerterrein en het openbaar gebied rondom de Albert Heijn is gerealiseerd, zal komend jaar vooral in het teken staan van de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van het bouwplan. In 2017 streeft het college er naar, dat de eerste paal de grond in gaat. Oplevering zal naar de huidige inzichten medio 2018 kunnen plaatsvinden. Integraal KindCentrum De gemeente is voornemens in 2017 definitief te besluiten over de bouw van een Integraal KindCentrum (IKC) in het dorp Marum. Medio 2016 heeft een nadere uitwerking van de locaties en financiële gevolgen plaatsgevonden. Belangrijk voor de financiële haalbaarheid van een IKC is een provinciale subsidie, waarvoor de gemeente recent een aanvraag heeft ingediend. Nieuw beleid In de begroting 2017 is slechts beperkt ruimte voor nieuw beleid. Voor 2017 is rekening gehouden met de vervanging van de valondergronden in de gemeentelijke speeltuinen en gedeeltelijke vervanging van de openbare verlichting. Meerjarig worden ook gelden gereserveerd voor de renovatie van enkele sportvelden.   Behandeling begroting De raad beslist op maandag 14 november over de begroting 2017. Pas dan staat vast of de plannen van het college kunnen worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de raadsbehandeling wordt de begroting besproken in de raadscommissie op maandag 31 oktober a.s. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.