De Wierde Grijpskerk blijft overeind

GRIJPSKERK - Verzorgingshuis De Wierde blijft definitief open. De dreigende sluiting per 1 januari 2019 is van de baan. 

Vanaf 1 januari zal de zorg worden geleverd door Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) samen met de dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde die nu in oprichting is. De Zonnehuisgroep Noord, de huidige zorgaanbieder, en NNCZ hebben daarover overeenstemming bereikt. Een klein voorbehoud: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet nog formeel toestemming verlenen. Vanaf half februari heeft de cliëntenraad intensief samengewerkt met de gemeente, met de huisarts en met een groot aantal betrokken deskundigen. De gemeente heeft voor professionele ondersteuning gezorgd voor de initiatiefgroep. Vanuit deze initiatiefgroep zijn overleggen geweest met het zorgkantoor, met de verhuurder van het gebouw, en met een aantal zorgaanbieders. Crowdfunding Deze ontwikkeling was niet mogelijk geweest zonder de inzet en ondersteuning van de bevolking. De betrokkenheid bij het verzorgingshuis blijkt uit de opbrengst van de crowdfundingsactie voor de oprichting van de coöperatie De Nieuwe Wierde: ruim 18.500 euro. Verder genereuze bijdragen van het Groene Kruis en SNS-fonds, de zeer druk bezochte bijeenkomsten in de PKN-kerk en tot slot de unanieme steun van de gemeenteraad bij het besluit voor de ondersteuning van de cliëntenraad en bij het besluit over de investeringen ten behoeve van het MFC en de exploitatie.