Burgerkracht basis voor visie De Nieuwe Wierde

GRIJPSKERK - Alle inwoners van Grijpskerk mogen meedenken over de toekomst van De Nieuwe Wierde. Ze ontvangen hiervoor in januari een enquêteformulier van de Stichting tot oprichting Dorpscoöperatie.

 Deze stichting heeft de burgerkracht vanuit Grijpskerk en omliggende dorpen hoog in het vaandel. “Ons werkgebied bevindt zich eigenlijk binnen de grenzen van de oude gemeente Grijpskerk”, zo geeft stichtingssecretaris Roelof Bosma aan. In overleg met notaris mr. Tj. Smid te Zuidhorn is bewust gekozen voor een stichting, omdat deze een rechtsvorm kent en daarmee de handelingsbevoegdheid is geborgd. Vanwege het maatschappelijk belang werkte de notaris pro deo mee aan het passeren van de oprichtingsakte. De organisatie werd meteen beloond voor haar inzet met 170 giften die via een crowdfundingsactie 19.000 euro in het laatje brachten, terwijl twee dorpsfondsen hieraan 10.000 euro toevoegden voor een aantrekkelijk startkapitaal. De stichting heeft als doel het oprichten van een coöperatie. “We kunnen nu een Programma van Eisen uitwerken in goed overleg met de gebruikers van Kerkplein6 en de bibliotheek”, vervolgt voorzitter Joke Kraakman. “Samen proberen we een multifunctioneel centrum in De Wierde in de benen te helpen. Dat is nu nog een zoektocht. De eerste stap is wel overleg met alle betrokkenen om de ideeën zo goed mogelijk invulling te geven”. De coöperatieve werkvorm biedt volgens haar ook als voordeel dat er van meet af aan sprake is van samenwerking in een open sfeer. “Een continue wisselwerking is daarmee gegarandeerd, zodat je verbindingen kunt leggen”. De garantstelling van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) de zorg per 1 januari te leveren aan de bewoners van De Wierde is koren op de molen van de stichting. De dorpscoöperatie zal volgens plan de informele zorg in samenwerking met de NNCZ regelen. “Op een aantal etages is de zorg daarmee professioneel geregeld, terwijl wij met vrijwilligers in vrijkomende ruimtes allerlei activiteiten kunnen ontplooien. Een nieuw MFC met een zorginstelling in hetzelfde gebouwencomplex biedt extra kansen. Een jongere vrijwilliger kan bijvoorbeeld een ouderengroep leren omgaan met een tablet of een van de vaste bewoners kan voor de kinderen voorlezen”. Penningmeester van de stichting Bé Pelster ziet het al helemaal voor zich: “Het wordt een echt trefpunt voor iedereen. Natuurlijk hoort daar ook een leugenbankje bij, want je moet ergens samen sterke verhalen kunnen delen. Het gaat er niet alleen om wat de vragen, wensen en behoeftes zijn. We willen ook graag aan de weet komen wat iemand voor een ander kan betekenen: jong of oud maakt niet uit. Als je iets voor een ander kunt doen, werk je ook mee aan je eigen welzijn. Juist die wisselwerking is burgerkracht: met elkaar ergens voor gaan”. Het betrekken van vrijwilligers bij dit project wordt niet alleen gestimuleerd door de gemeente Zuidhorn, maar vooral ook gewaardeerd vanuit een sfeer van warme betrokkenheid. De koppeling tussen professionele zorg en het aanbod aan vrijwilligers vanuit het dorp is overigens geen automatisme. “Globaal kun je stellen dat de zorg vanuit een instelling wordt geleverd en wij vanuit het dorp de welzijnscomponent voor onze rekening nemen”, aldus Roelof Bosma. “Op basis van de praktijk kun je daarop inspelen”. Hij wijst als voorbeeld op de mogelijkheid van crisisopvang. “Je weet nooit vooraf wat er zich plotseling kan aandienen. Een brand of het overlijden van iemand kan soms onvoorziene gevolgen hebben. Wil je hierbij behulpzaam zijn, dan zijn de lijnen naar de zorg voor ons kort en efficiënt”. De stichtingsbestuurders zijn zich er van bewust dat er voorlopig sprake zal zijn van een overgangssituatie. “We werken naar een ideële situatie toe”. De ruime mogelijkheden binnen het gebouw worden als kanskaarten gezien. Of elke kanskaart kan worden verzilverd, hangt af van wat er op de organisatie afkomt. “Alle ideeën vanuit het dorp zijn welkom. De werkstructuur willen we eerst zo goed mogelijk doordenken. Het verhuizen vanuit Kerkplein6 en de bieb vormt daar een deel van. Dat moet goed voorbereid gebeuren met het oog op een lange toekomst”.
Vervoer
Een idee dat hierbij ook wordt overwogen, is het met vrijwilligers regelen van een vervoersvoorziening vanuit en naar de omliggende dorpen. “Dat sluit aan op onze visie verbindend te willen werken in een informele sfeer. Alle welzijnsactiviteiten worden in de nabije toekomst eigenlijk door de dorpsbewoners zelf geregeld. Je kunt daar niet een heel dorp op aanspreken, maar wel een coöperatie waarin je samen krachten bundelt”.
Tekst: Jelle Raap