College Leek presenteert Kadernota

LEEK -  Het college van burgemeester en wethouders van Leek presenteert de Kadernota 2018-2021 deze week aan de gemeenteraad.

De kadernota is een voorbereiding op de begroting van 2018 en hierin worden de ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor de komende vier jaren opgenomen. Het college heeft in de meerjarenbegroting ruimte gevonden om voorzieningen die van belang zijn voor een leefbare samenleving in stand te houden of zelfs een impuls te geven. Verder wil het college uitvoering geven aan het streven naar een duurzame gemeente. Het gaat dit onder andere doen door de nieuwe school in Oostindie volgens de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) te bouwen en een fonds voor duurzaamheidsleningen in het leven te roepen. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid, burgerparticipatie,verkeersveiligheid en sociaal domein (waaronder versterking Centrum Jeugd en Gezin en zorgbudget Jeugd). Voor het jaar 2018 wordt een positief resultaat verwacht van€ 206.000. De meerjarenraming laat een sluitend beeld zien met een positief resultaat in 2021 van  334.000 euro. Belastingen Voorgesteld wordt om de Onroerendezaakbelasting (OZB), evenals in voorgaande jaren, te verhogen met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage van 3,1%. De tarieven voor afvalstoffenheffing én de rioolheffing blijven in 2018 ongewijzigd. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats in de raadsvergadering van 5 juli in het gemeentehuis. In deze vergadering spreken de fracties hun algemene beschouwingen uit. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting voor 2018. Komend najaar wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld.