Nationaal Strategisch Plan Landbouwbeleid ter inzage

Tot en met 1 februari 2022 ligt de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter inzage. Voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie moest elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen.

Dit plan ligt nu ter inzage als bijlage van het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER). Het is mogelijk om hierop een zienswijze in te dienen. De S-MER en de NSP en informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op www.toekomstglb.nl.

Nationaal Strategisch Plan

Met het NSP wil Nederland toekomstgerichte boeren sterker belonen. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal € 4,7 miljard beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest opvallende verandering is de inzet op de eco-regeling. Boeren kunnen ecologische activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf, en krijgen daarvoor een vergoeding.

Gezamenlijk opgesteld

Provincies, de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van dit NSP. Het NSP is eind december 2021 ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie.

Consultatie

Begin 2022 vindt een landelijke consultatieronde van het NSP plaats. Dit kan leiden tot bijstellingen. Vragen en opmerkingen vanuit de Europese Commissie kunnen ook tot aanpassingen leiden. Tot slot zijn er in de uitvoeringsperiode jaarlijks technische wijzigingen mogelijk. Zoals gebruikelijk werken het Rijk, waterschappen en provincies samen in de uitvoering. Het NSP wordt in de loop van 2022 definitief en treedt per 1 januari 2023 in werking.

Bijeenkomsten

Als onderdeel van de landelijke consultatieronde worden begin dit jaar informatiebijeenkomsten georganiseerd over het NSP. Berichtgeving over bijeenkomsten wordt geplaatst op www.toekomstglb.nl.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.