Zondagse zomerdiensten in de Feanster tuin

SURHUISTERVEEN - Omdat veel kerken nog steeds gesloten zijn, of alleen online diensten verzorgen, houdt Sicco Kits in de maanden juli en augustus drie bijzondere zomerdiensten in zijn sfeervolle tuin aan de Warreboslaan 27 in Surhuisterveen .

De diensten hebben het karakter van een kerkdienst, met een dominee/spreker en een band die de muziek verzorgt. Er zijn ook ‘boekjes’ waarin alle liederen staan, zodat iedereen mee kan zingen in de buitenlucht. Toch gaan de diensten niet uit van een kerkgenootschap, zegt intitiatiefnemer Sicco Kits. ,,Us PKN-gemeente is oant ein augustus sluten en dy online tsjinsten binne in leuk alternatyf, mar minsken ha der ferlet fan om wer by mekoar te kommen. Dêrom haw ik ús tsjerke oanbean om tsjinsten yn myn tún te hâlden, mar dat lei lêstich. No doch ik it as partikulier.’’

Welkom Terug dienst

Zondag 19 juli vanaf 10.30 uur is de eerste Zomerdienst met de band LEV en spreker Wim Hoddenbagh en zondag 9 augustus vanaf 10.30 uur is de tweede met Hanne de Vries en Jannica van Barneveld. De laatste Zomerdienst op zondag 23 augustus vanaf 14.00 uur is een speciale gezinsdienst met ds. Johan Plug en onder andere Elly Zuiderveld, bekend van het duo Elly & Rikkert. De diensten zijn net als de Welkomdiensten in de PKN-kerk heel laagdrempelig, zegt Kits. ,,Se binne foar alle leeftiden en ek foar minsken fan bûten de tsjerke. It binne hast Welkom Terug diensten.’’

Kits heeft ervaring met grote publieksevenementen in zijn tuin. Vorig jaar vond er bijvoorbeeld een groot concert plaats van de band LEV, die er zondag terugkeert. ,,Dit jier steane der ek twa konserten op it programma, op de saterdeitejûn foar twa fan de tsjinsten. Dy binne al folslein útferkocht.’’ Kits heeft nog niet uitgebreid reclame gemaakt voor de diensten, omdat het aantal bezoekers in verband met de coronamaatregelen beperkt is tot 150. Bezoekers moeten zich dan ook houden aan de anderhalve-meter-regel. ,,Dat kin sûnder problemen. De stuollen komme fier genôch út inoar en ik set der ek in desynfeksjesuil del, want minsken moatte har feilich fiele kinne. ’’

Hagepreken

Kits is er van overtuigd dat er voor de moderne ‘Hagepreken’ meer dan genoeg belangstelling is, maar zit eigenlijk niet te wachten op een grote toestroom vanuit het hele land. ,,Dit is eins wol bedoeld foar de minsken út dizze omkriten, dy’t der ferlet fan ha om wer mei oaren it leauwen te belibjen en mei mekoar te sjongen. Want dat kin, sa yn de iepen loft. Dit is belangryk foar it doarp, ek foar de âlderein dy’t net op de sosjale media sitte.’’

Kits hoopt dat zijn initiatief navolging krijgt in andere dorpen. ,,Ik ha reaksjes krigen út Nunspeet en Doornspijck en dêr dogge se no ek soks. Ik snap net dat der net mear fan sokke tsjinsten binne. it is net sa moeilik om te organisearjen, mei wat enthousiaste frijwilligers der by is it sa te regeljen.’’ Risico van activiteiten in de openlucht is altijd het weer, maar daar zit Kits niet over in. ,,Ik hoopje dat it droech bliuwt, mar ik tink noait nei oer soks. As it al reint, komt der wol in oplossing.’’

Aanmelden

De toegang is gratis, maar om de kosten te dekken voor band, spreker en techniek is er bij het aanmelden een digitale collecte. Bezoekers worden vanaf een half uur voor aanvang verwelkomd met koffie, thee of ranja. Er zijn voldoende zitplaatsen op een veilige afstand van elkaar.

In verband met de regels van het RIVM is het nodig dat iedereen zich van tevoren aanmeldt. Belangstellenden kunnen voor reserveren en meer informatie over de diensten terecht op www.kitsreklame.nl/zomerdiensten/