Provincie Groningen investeert meer in cultuur

Gedeputeerde Staten heeft op 9 juli de concept 'kadernota cultuur 2021-2028 'Wij zijn cultuur' vastgesteld. De provincie investeert de komende vier jaren ruim 5 ton per jaar extra in cultuur.

In de nota staan de ambities van het nieuwe college en de manier waarop de provincie deze samen met gemeentes en het culturele veld wil invullen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse geeft aan dat het beleid voor acht jaar gaat gelden, er meer samengewerkt gaat worden en dat er meer geld voor cultuur beschikbaar is. "Na 10 jaar kunnen we eindelijk de subsidies weer indexeren en dat is echt nodig als we de basis in stand willen houden en versterken."

Inspraakperiode

De inspraakperiode loopt van 10 juli tot en met 25 augustus. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: "De nota ligt nu klaar voor de inspraak en ik nodig alle belanghebbenden graag uit om daar gebruik van te maken. In het najaar kunnen we dan verder om het beleid verder uit te werken zodat het culturele veld in Groningen de komende jaren vooruit kan."

Provinciale Staten

Het definitieve beleidskader wordt 13 november in de Staten vastgesteld waarna instellingen een subsidieaanvraag voor de nieuwe cultuurnotaperiode kunnen indienen.

Uitgangspunten

In het cultuurbeleid zet de provincie in op het versterken en uitdragen van de culturele kwaliteit en identiteit van de provincie Groningen. De uitgangspunten daar bij zijn:

- cultuur voor iedereen

- stimuleren van een bruisend en vernieuwend aanbod in Stad en Ommeland

- ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, landschap en leefomgeving

- samenwerking

De belangrijkste speerpunten van de nota zijn intensivering van de samenwerking met de Groninger gemeenten op cultuurgebied door gezamenlijk vorm te geven aan het cultuurbeleid. Daarnaast zet de provincie in op de vermindering van bureaucratie en het versterken van de culturele infrastructuur door een betere verbinding tussen stad en regio.